پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد کمک رسانی‌های عمومی به
افراد پناهنده دارای معلولیت

افراد پناهنده دارای معلولیت جزء گروه‌ افراد نیازمند حمایت خاص هستند. به همین دلیل آن‌ها در آلمان از طریق حقوقی حمایت می‌شوند. در اینجا پاسخ‌هایی به متداول ترین پرسش‌ها در مورد کمک رسانی‌هایی که افراد پناهنده دارای معلولیت در آلمان استحقاق دریافت آنها را دارند، وجود دارد و ما نکاتی در مورد این که چگونه این حقوق به طور موثر قابل تحقق هستند، ارائه می‌کنیم.

 

 

Selbstvertreter*innenorganisationen

In Deutschland gibt es mehrere Selbstvertretungen von Menschen mit einer körperlichen und/oder geistigen, psychischen oder seelischen Behinderung. Hier finden Sie Rat, Unterstützung und den Austausch mit Menschen, die Ihr Schicksal teilen.

 

Von den vielen anderen Beratungsangeboten finden Sie die meisten für Ihre Region im Internet.